starten als architect

 

Beroepsspecifieke startersinfo

 

Specifieke startersinfo architect

 

Om te starten als architect, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

In de rubriek algemene startersinfo kan u een handig en eenvoudig stappenplan terugvinden dat u wegwijs kan maken in het opstarten van een zelfstandige zaak of vennootschap. 

Sinds 1 september 2018 is het niet langer verplicht om een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer te hebben om een onderneming op te starten in het Vlaams Gewest. Ook hierover vindt u meer informatie in onze algemene startersinfo. 

Architectuur als vrij beroep 

 • Laten nakijken > hervorming vennootschapsrecht > gevolgen vrije beroepen – 

 

Bijkomende voorwaarden voor architecten 

Voor het beroep van architect worden er bijkomende voorwaarden opgelegd door de wetgever. U kunt deze hieronder raadplegen: 

1° Diploma van architect 

Het beroep van architect vereist een diploma waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereiste examens. 

2° Verplichte stage 

Na de academische opleiding is een toekomstig architect verplicht een stageperiode van minimum 2 jaar af te leggen onder toezicht van een stagemeester. Deze stage is een wettelijke verplichting opgenomen in de wet van 1963 tot instellen van de orde van architecten, verder uitgewerkt in het KB van 1965. 

De stage focust zich op het verder verfijnen van vaardigheden en de theoretische kennis wordt verder aangescherpt. De stagiair schrijft zich in op de lijst van stagiairs bij de Provinciale Raad van de Orde. Op de website www.archijobs.be kan u als stagiair makkelijk op zoek naar stagemeesters die stageplaatsen aanbieden. 

De Orde van Architecten houdt via zijn Provinciale Raden toezicht op het verloop van de stage en ziet er op toe dat de stage vlot en correct verloopt. De Provinciale Raad verwacht maandelijks een stagefiche en een semesterverslag van zowel de stagiair als de stagemeester. Om de 6 maanden wordt daarenboven een nieuw stageplan opgesteld. 

De stagemeester is minstens 10 jaar ingeschreven bij de Orde en heeft maximaal 2 stagiairs onder zich. De taken van de stagemeester zijn: 

 • Waken over de opleiding van de stagiair door de stagiair te laten meewerken aan bureauwerk, de stagiair mee te nemen naar werkplaatsen en hem/haar de nodige administratieve stappen aan te leren; 
 • Waken over het goede gedrag van de stagiair overeenkomstig de plichtenleer; 
 • De Stagecommissie en Provinciale Raad informeren over beroepsgedraging, eventuele tekortkomingen en onderbrekingen van de stage. 

In de toekomst worden hervormingen verwacht rond het beroep van architect. Deze hervormingen focussen zich op:  

 • Permanente vorming 
 • Hervorming van de verplichte stage alsook de toegang tot het beroep van architect 
 • Nieuwe deontologische normen 

 

3° Aansluiten bij Orde van Architecten 

De Orde van Architecten stelt beroepsregels / deontologische normen op voor activiteiten en controleert de naleving ervan. Ze waakt over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect en houdt toezicht op de verplichte stage. Het is verplicht voor architecten om zich in te schrijven in de Orde. 

 

4° Naleven van de deontologische code voor architecten 

De deontologische code is terug te vinden op de website van de Orde van Architecten. Deze deontologie heeft betrekking op:  

 • de vormen en modaliteiten van uitoefening van het beroep (zelfstandige, ambtenaar of bezoldigde); 
 • de erelonen; 
 • de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer; 
 • de confidentieplicht; 
 • de verzekeringen; 
 • de relatie met opdrachtgevers, technische adviseurs, collega’s van de Orde; 
 • de intellectuele rechten; 
 • de deelname aan wedstrijden. 

 

 

 

5° Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en architecten 

Zowel de architect-natuurlijke persoon als de architect-rechtspersoon dient een verzekering af te sluiten voor de dekking van zijn beroepsaansprakelijkheid, inclusief de 10-jarige aansprakelijkheid. 

Elke rechtspersoon die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, dient voor de uitoefening van zijn beroep een verzekering af te sluiten die zijn beroepsaansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering waarborgt en dekt alle taken die de architect beroepshalve stelt. Zowel de architect-natuurlijke persoon als de architect-rechtspersoon kunnen deontologisch, burgerrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerd worden bij niet-verzekering.   

Vanaf 1 juli 2018 is de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat in werking getreden. De wet maakt het aangaan van een aansprakelijkheidsverzekering vanaf nu ook verplicht voor aannemers.  

De aansprakelijkheidsverzekering dekt gedurende 10 jaar na de aanvaarding van de werken de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw voor een bedrag van minstens €500.000,00 wanneer de waarde van de wederopbouw van de woning dat bedrag overstijgt. 

Er bestaan ook alternatieven voor het voldoen aan de verplichting van een aansprakelijkheidsverzekering. Zo zijn er ook globale verzekeringen die o.a. deze aansprakelijkheid van architecten en aannemers dekken. 

 

6° Informatie- en adviesverplichting 

De informatieverplichting dekt een actieve en passieve informatieverplichting zoals opgesomd in het Wetboek van Economisch recht. 

De actieve informatieplicht bevat onder meer: 

 • het ondernemingsnummer; 
 • de maatschappelijke zetel; 
 • de beroepsorganisatie waar de architect is ingeschreven; 
 • het polisnummer van de verzekering; 
 • de gegevens van de verzekeringsonderneming; 
 • de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit (o.a. de omschrijving van de te leveren diensten, de wijze van uitvoering, etc.); 
 • het ereloontarief of de wijze waarop het ereloon wordt berekend; 
 •  

 

De passieve informatieplicht bevat: 

 • Verwijzing naar de toepasselijke beroepsregels; 
 • De wijze waarop hier inzage kan worden verkregen; 
 • Informatie over de multidisciplinaire activiteiten en partnerships. 

 

De architect als natuurlijke persoon 

Men kan op 3 mogelijke manieren het beroep van architect uitoefenen als natuurlijke persoon, nl.:  

 • de architect-zelfstandige; 
 • de architect-ambtenaar; 
 • de architect-bezoldigde. 

Het statuut moet meegedeeld worden aan de provinciale raad 

Architect in het kader van een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid 

Als architect kan u een vennootschap of vereniging oprichten met of zonder rechtspersoonlijkheid. 

De wetgeving en mogelijkheden hierover werden opgenomen in een aanbeveling van 24 november 2017 betreffende het uitoefenen van het beroep van architect in het kader of in de vorm van een vennootschap. 

Het blijft ook mogelijk om een architectenvennootschap op te richten onder de oude wetgeving van 15 februari 2006 waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 2 vormen van architectenvennootschappen: 

 1. de gewone architectenvennootschap waarbij de architectenvennootschap niet gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen maar de architect-vennoot of architecten-vennoten d.m.v. deze vennootschap hun beroep uitoefenen; 
 1. de architect-rechtspersoon ingeschreven op een van de tabellen van de Orde van Architecten die wel gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. 

Elk van deze vormen heeft specifieke gevolgen op het vlak van aansprakelijkheidsbeperking. 

Een architectenvennootschap is verbonden aan een verplichte goedkeuring van de Provinviale Raad van de Orde van Architecten. 

 

Provinciale Raden van de Orde van architecten 

Vlaamse Raad 

Tour & Taxis, 
Koninklijk Pakhuis  
Havenlaan 86c bus 101 
1000 Brussel  
Telefoon: 02/643.62.00 
Fax: 02/643.62.19     
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be 

Provinciale Raad Antwerpen 

Rucaplein 104, 2610 Wilrijk  
03/239.78.58  
raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be 

Provinciale Raad van Limburg 

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt 
011/28.30.77  
raad.limburg@ordevanarchitecten.be 

Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 

Huis van de Bouw, Tramstraat 59 , 9052 Zwijnaarde  
09/241.80.70   
raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be 

Provinciale Raad van West-Vlaanderen 

Oude Zak 35/1, 8000 Brugge 
050/33.47.66  
raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be 

Provinciale Raad van Vlaams-Brabant 

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis – Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel 
02/204.01.20  
raad.brabant@ordevanarchitecten.be